You are here: Home > Concurs ocupare post
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 SIBIU  JUDEȚUL SIBIU
ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, A FUNCŢIEI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE, VACANTE, DE ÎNGRIJITOARE

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 2 și art. 15 al  Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie  2022, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin (2) din legea 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatere a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35/ alin(1) lit. h.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: generale sau medii;
 • vechime: nu necesită vechime;
 • cunoștințe în domeniul sănătății, securității în muncă și PSI

Concursul se va organiza la sediul Școlii Gimnaziale nr 18 Sibiu, conform calendarului următor:

 • 14-25 noiembrie 2022 depunerea dosarelor de inscriere la concurs în intervalul orar 8,00-17,00
 • 28 noiembrie 2022 selecția dosarelor și afișarea rezultatelor
 • 8 decembrie 2022 ora 10.00 proba practică
 • 8 decembrie 2022 ora 11.00 afișarea rezultatelor după proba practică
 • 8 decembrie 2022 ora 12.00 proba de interviu
 • 8 decembrie 2022 ora 16.00 afișarea rezultatelor înainte de contestații
 • 9 decembrie 2022 în intervalul orar 8.00-10.00 depunea eventualelor contestații
 • 12 decembrie 2022 ora 14.00 afișarea rezultatelor finale

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 35 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. formularul de înscriere la concurs; anexa nr. 2 (se poate descărca)
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz,aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatuluide căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă sau, adeverința eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, și în specialitatea studiilor, în copie;
 6. certificat de cazier judiciar sau axtrasul de pe cazier judiciar;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin (2) din Legea 118/2019
 9. curriculum vitae, model comun european.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. anexa nr. 3 (se poate descărca)

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

DIRECTOR,

PROF. TĂNASIE  RODICA

 

Informații suplimentare la secretariatul Școlii Gimnaziale nr. 18 Sibiu, strada Lungă nr. 65 tel 0269/223462

Rezultatele în urma analizei dosarelor depuse pentru concurs

Rezultate la proba practică

Rezultate la proba de interviu

nach oben